Skip to content

Privacy Verklaring

Osteopathie Sylvia Donker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik streef er naar om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Osteopathie Sylvia Donker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vraag om uw expliciete toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Alle personen die namens Osteopathie Sylvia Donker van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Osteopathie Sylvia Donker is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Osteopathie Sylvia Donker verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Het Osteopatisch behandelproces (elektronisch patiëntendossier)
– Financiële administratie

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is:
– Toestemming hiertoe van de betrokken persoon.
– Schriftelijke of mondelinge Osteopatische behandelovereenkomst.
– Wettelijke verplichtingen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Osteopathie Sylvia Donker de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam Adres Woonplaats gegevens
-Telefoonnummer
– Mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Gezondheidsgegevens
– Medische gegevens
– Privé-sociale gegevens
– Verzekeringsgegevens
– BSN
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door gebruik van het patiëntenportaal, medische vragenlijsten, via mijn website, telefonisch of in overige correspondentie.

Uw persoonsgegevens worden door Osteopathie Sylvia Donker opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Tot maximaal 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO) .

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan een derde partij indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en mij uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting mij dat voorschrijft.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de digitale medische dossiervoering (EPD)
– Het verzorgen van digitale vragenlijsten
– Het verzorgen van de financiële administratie

Bewaartermijn

Osteopathie Sylvia Donker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen heb ik passende beveiligingsmaatregelen getroffen om u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

– U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb.
– U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers.
– U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
 Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoeken.
– U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Osteopathie Sylvia Donker

info@osteopathiedonker.nl

Tel. 0612323723